Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning in de omgeving van Burgum
Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning

Dragers m/v   -   Uitvaartassistentie

▪ Home
▪ Tarieven
▪ Medewerkers
▪ Service aanvraag
▪ Samenwerking
▪ Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning, en een Opdrachtgever waarop Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning, voor de uitvoering waarvan door Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Bestellen

1. Bestellingen dienen minimaal 48 uur voor aanvang per email, sms-bericht of via de app aan Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning toegezonden te worden. Telefonisch bestellen is tevens mogelijk. Bij de bestelling zal de Opdrachtgever tenminste opgave doen van de door Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning verlangde gegevens. Als de Opdrachtgever bestellingen uiterlijk 48 uur van tevoren toestuurt garandeert Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning zijn beschikbaarheid. Bij een latere bestelling heeft Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning gewoonlijk nog mensen beschikbaar, maar dan geldt daarvoor geen garantie. Elke bestelling wordt door Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning per email, sms-bericht of via de app bevestigd. Bij bestelling binnen 36 uur voor aanvang van de opdracht, wegens een spoedgeval of last-minute verandering, wordt er een toeslag op de overeengekomen vergoeding berekend van € 100,=.

2. Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Geheimhouding

Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, aangaande alle gegevens die zij zien, horen of weten ten aanzien van de Opdrachtgever of van nabestaanden of belangstellenden waarvoor Opdrachtgever de uitvaart verzorgt.

Artikel 4: Gewicht van de overledene(n) bij dragen

Om een overledene piëteitsvol te kunnen dragen dient rekening gehouden te worden met het gewicht. Het maximale gewicht (kist + overledene) dat Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning schoudert met 6 dragers is 130 kilogram. Bij een zwaarder gewicht dient gebruik te worden gemaakt van een rijdende baar met 6 dragers.

Bij een gewicht van meer dan 100 kilogram zal Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning altijd gebruik maken van minimaal 6 dragers. Met 6 dragers kan Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning het gewenste kwaliteitsniveau goed in stand houden.

Artikel 5: Wijzigingen/meerwerk en onvoorziene omstandigheden

1. Wijzigingen in gegevens van de overledene, en ook wijzigingen van de tijd, de plaats en uit te voeren werkzaamheden dient de Opdrachtgever per email, sms-bericht of via de app aan Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning door te geven. Er moet duidelijk aangegeven worden dat het om een wijziging gaat. De gevolgen van een wijziging worden voor zover zij niet in de overeenkomst zijn voorzien door Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning aan de Opdrachtgever opgegeven.

2. Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6: Annulering

1. Annulering van een aanvraag is kosteloos mogelijk tot 36 uur voor aanvang van de opdracht.

2. Bij annulering van een aanvraag binnen 36 tot 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 75,= in rekening gebracht.

3. Bij annulering van een aanvraag binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 175,= in rekening gebracht.

Artikel 7: Zondagen – en feestdagen

Voor werkzaamheden op zon – en feestdagen wordt € 65,= in rekening gebracht.

Artikel 8: Verbod overname personeel

1. Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 1 jaar na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten.

2. Bij overtreding van het onder lid 1 van dit artikel bepaalde is opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning een direct opeisbare boete verschuldigd van vijfduizend euro.

Artikel 9: Betalingen, kosten, reclames en vrijwaring

1. Betaling van een factuur geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de Opdrachtgever na in gebreke te zijn gesteld verzuimt de factuur alsnog te betalen, zal hij bovendien een rente verschuldigd zijn van 5% per maand. Een gedeelte van een maand wordt voor één maand gerekend. De rente zal alsdan worden berekend tot het moment van de volledige betaling van de factuur.

3. Behoudens het bepaalde in lid 1 is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige verrekening.

4. Voor rekening van de Opdrachtgever die in gebreke is zijn voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om betaling van het verschuldigde te bewerkstelligen.

5. Reclames over de diensten van de Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning zal de Opdrachtgever aan deze kenbaar maken binnen 3 weken na de dag waarop die zijn uitgevoerd. Een reclame schort de betalingsverplichting van de op de dienst betrekking hebbende factuur niet op.

6. De Opdrachtgever vrijwaart Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning voor eventuele aanspraken van derden voor schaden waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan de Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning toerekenbaar is. De afwikkeling van deze schaden is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, die Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning in en buiten rechte zal bijstaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten met Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in de woon- of vestigingsplaats van Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen behoudens dwingend wettelijk voorschrift.

Alvorens een beroep op de rechter te doen, zullen partijen zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne, al dan niet met mediation, in onderling overleg op te lossen.

Algemene Voorwaarden Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning 2021/12.


Elingsloane 11

9251 MN BURGUM

Telefoon: 0636152019
Telefoon (b.g.g.): 0614167689
K.v.K: 63247364
BTW-ID: NL001460442B80
Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   info@wiespaulusma-uitvaartondersteuning.nl   |    Privacyverklaring