Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning in de omgeving van Burgum
Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning

Dragers m/v   -   Uitvaartassistentie

▪ Home
 Tarieven
▪ Medewerkers
▪ Service aanvraag
▪ Samenwerking
▪ Contact

Privacy verklaring

Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar opdrachtgevers en de bezoekers van haar website van essentieel belang. Persoonsgegevens worden dan ook zeer zorgvuldig behandeld, waarbij Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning zich in alle gevallen houdt aan de eisen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Contactgegevens:
Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning
Elingsloane 11
9251 MN Burgum
Verwerking van persoonsgegevens:
Wanneer u contact met ons zoekt in het kader van onze dienstverlening, leggen wij een aantal persoonsgegevens vast. Dat zijn de volgende gegevens:
▪  Bedrijfsnaam- Voor- en achternaam
▪  Adresgegevens
▪  Telefoonnummer
▪  E-mailadres
Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de facturering van de betreffende opdracht.
Cookies:

Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Internetsites van derden en samenwerking met derden:

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden, die door middel van links met deze website verbonden zijn. Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning verstrekt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht gegevens aan derden en alleen als dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van uw persoonsgegevens:

Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wiespaulusma-uitvaartondersteuning.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens en mogelijkheid tot indienen van klachten:

Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wiespaulusma-uitvaartondersteuning.nl.

Paulusma Dragers & Uitvaartondersteuning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Elingsloane 11

9251 MN BURGUM

Telefoon: 0636152019
Telefoon (b.g.g.): 0614167689
K.v.K: 63247364
BTW-ID: NL001460442B80  
Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   info@wiespaulusma-uitvaartondersteuning.nl   |    Privacyverklaring